HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP

STT Sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt Care
I HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quy tắc bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm Bảo Việt 
Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Sử dụng chung 
Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Sử dụng chung 
So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Sử dụng chung 
Hướng dẫn hồ sơ bồi thường Sử dụng chung 
II CÁC MẪU FORM
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Claim Form) Mẫu form của Bảo Việt 
Biên bản tường trình tai nạn Mẫu form của Bảo Việt 
III DANH SÁCH BẢO LÃNH
Danh sách bảo lãnh Danh sách liên kết của Bảo Việt 
Lưu ý khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí – Một số bệnh viện quốc tế yêu cầu đặt cọc trước ( sẽ hoàn trẻ tiền đặt cọc sau khi khách hàng làm bảo lãnh viện phí khi xuất viện)
Danh sách từ chối bảo hiểm – Nha khoa Happy (26,  Hàm Nghi, Ðà Nẵng)
‘- Nha Khoa Ðại Nam (328, Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Ðà Nẵng).
Cơ sở điều trị nha khoa  – Tại Hà Nội và TP.HCM: chỉ chi trả chi phí điều trị Nha khoa nếu NĐBH điều trị tại các bệnh viện công và các bệnh viện trong danh sách bảo lãnh. – Tại các tỉnh, thành phố khác: Tại tất cả các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám hợp pháp, xuất được hóa đơn đỏ.
IV. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 V. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM  Loại trừ của BV

LƯU Ý BỒI THƯỜNG

PHƯƠNG ÁN I BẢO LÃNH NỘI TRÚ/ PHẪU THUẬT Chi phí được bảo lãnh Chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện/ phẫu thuật
Chi phí không bảo lãnh ( khách hàng thanh toán trước, công ty bảo hiểm trả tiền lại sau 15 ngày đầy đủ hồ sơ – Khám trước khi nhập viện – Khám sau khi xuất viện – Trợ cấp nằm viện
BẢO LÃNH NGOẠI TRÚ Chi phí được bảo lãnh – Điều trị ngoại trú do ốm bệnh ( khám/ xét nghiệm/ tiền thuốc..)
Chi phí không bảo lãnh ( khách hàng thanh toán trước, công ty bảo hiểm trả tiền lại sau 15 ngày đầy đủ hồ sơ – Điều trị nha khoa
PHƯƠNG ÁN II KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC VÀ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAU – Thời gian giải quyết và nhận tiền bảo hiểm – Bảo Việt: 15 ngày làm việc
STT Sản phẩm bảo hiểm PVI Care
I HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quy tắc bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm PVI 
Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Sử dụng chung 
Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Sử dụng chung 
So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Sử dụng chung 
Hướng dẫn hồ sơ bồi thường Sử dụng chung 
II CÁC MẪU FORM
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Claim Form) Mẫu form của PVI 
Biên bản tường trình tai nạn Mẫu form của PVI 
III DANH SÁCH BẢO LÃNH
Danh sách bảo lãnh Danh sách liên kết của PVI 
Lưu ý khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí Các bệnh viện Phía Nam ( chi tiết trong file) 
Danh sách từ chối bảo hiểm
Danh sách chi tiết của PVI 
IV. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 V. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM  Loại trừ của PVI

LƯU Ý BỒI THƯỜNG

PHƯƠNG ÁN I BẢO LÃNH NỘI TRÚ/ PHẪU THUẬT Chi phí được bảo lãnh Chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện/ phẫu thuật
Chi phí không bảo lãnh ( khách hàng thanh toán trước, công ty bảo hiểm trả tiền lại sau 15 ngày đầy đủ hồ sơ – Khám trước khi nhập viện – Khám sau khi xuất viện – Trợ cấp nằm viện
BẢO LÃNH NGOẠI TRÚ Chi phí được bảo lãnh – Điều trị ngoại trú do ốm bệnh ( khám/ xét nghiệm/ tiền thuốc..)
Chi phí không bảo lãnh ( khách hàng thanh toán trước, công ty bảo hiểm trả tiền lại sau 15 ngày đầy đủ hồ sơ – Điều trị nha khoa
PHƯƠNG ÁN II KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC VÀ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAU – Thời gian giải quyết và nhận tiền bảo hiểm  PVI : 15 ngày làm việc ( hồ sơ < 20,000,000 VND), 20 ngày làm việc ( hồ sơ > 20,000,000 VND)
STT Sản phẩm bảo hiểm PTI Care
I HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quy tắc bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm PTI 
Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Sử dụng chung 
Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Sử dụng chung 
So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Sử dụng chung 
Hướng dẫn hồ sơ bồi thường Sử dụng chung 
II CÁC MẪU FORM
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Claim Form) Mẫu form của PTI 
Biên bản tường trình tai nạn Mẫu form của PTI 
III DANH SÁCH BẢO LÃNH
Danh sách bảo lãnh Danh sách liên kết của PTI 
Lưu ý khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí – Một số bệnh viện quốc tế yêu cầu đặt cọc trước ( sẽ hoàn trẻ tiền đặt cọc sau khi khách hàng làm bảo lãnh viện phí khi xuất viện)
Danh sách từ chối bảo hiểm
Danh sách liên kết của PTI 
IV. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 V. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM  Loại trừ của PTI

LƯU Ý BỒI THƯỜNG

PHƯƠNG ÁN I BẢO LÃNH NỘI TRÚ/ PHẪU THUẬT Chi phí được bảo lãnh Chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện/ phẫu thuật
Chi phí không bảo lãnh ( khách hàng thanh toán trước, công ty bảo hiểm trả tiền lại sau 15 ngày đầy đủ hồ sơ – Khám trước khi nhập viện – Khám sau khi xuất viện – Trợ cấp nằm viện
BẢO LÃNH NGOẠI TRÚ Chi phí được bảo lãnh – Điều trị ngoại trú do ốm bệnh ( khám/ xét nghiệm/ tiền thuốc..)
Chi phí không bảo lãnh ( khách hàng thanh toán trước, công ty bảo hiểm trả tiền lại sau 15 ngày đầy đủ hồ sơ – Điều trị nha khoa
PHƯƠNG ÁN II KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC VÀ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAU – Thời gian giải quyết và nhận tiền bảo hiểm – PTI :  15 ngày làm việc ( hồ sơ < 20,000,000 VND), 20 ngày làm việc ( hồ sơ > 20,000,000 VND)
STT Sản phẩm bảo hiểm Pjico Care
I HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quy tắc bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm Pjico 
Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Sử dụng chung 
Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Sử dụng chung 
So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Sử dụng chung 
Hướng dẫn hồ sơ bồi thường Sử dụng chung 
II CÁC MẪU FORM
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm ( Claim Form) Mẫu form của Pjico 
Biên bản tường trình tai nạn Mẫu form của Pjico 
III DANH SÁCH BẢO LÃNH
Danh sách bảo lãnh Danh sách liên kết của Pjico 
Lưu ý khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí – Một số bệnh viện quốc tế yêu cầu đặt cọc trước ( sẽ hoàn trẻ tiền đặt cọc sau khi khách hàng làm bảo lãnh viện phí khi xuất viện)
Danh sách từ chối bảo hiểm
Danh sách liên kết của Pjico
IV. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 V. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM  Loại trừ của Pjico

LƯU Ý BỒI THƯỜNG

PHƯƠNG ÁN I BẢO LÃNH NỘI TRÚ/ PHẪU THUẬT Chi phí được bảo lãnh Chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện/ phẫu thuật
Chi phí không bảo lãnh ( khách hàng thanh toán trước, công ty bảo hiểm trả tiền lại sau 15 ngày đầy đủ hồ sơ – Khám trước khi nhập viện – Khám sau khi xuất viện – Trợ cấp nằm viện
BẢO LÃNH NGOẠI TRÚ Chi phí được bảo lãnh – Điều trị ngoại trú do ốm bệnh ( khám/ xét nghiệm/ tiền thuốc..)
Chi phí không bảo lãnh ( khách hàng thanh toán trước, công ty bảo hiểm trả tiền lại sau 15 ngày đầy đủ hồ sơ – Điều trị nha khoa
PHƯƠNG ÁN II KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC VÀ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAU – Thời gian giải quyết và nhận tiền bảo hiểm  PJICO:  15 ngày làm việc ( hồ sơ < 10,000,000 VND), 30 ngày làm việc ( hồ sơ > 10,000,000 VND)